Допомога

РОЗДІЛИ

Публічний договір (оферта)

  ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА) ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

  Цей договір є офіційною та публічною пропозицією ФОП Чубенко В.В. (далі - «Виконавець») укласти договір про надання послуг (далі - «Договір»), представленого на сайті оголошень zhovta.ua. Даний Договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх замовників незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваги одному замовнику перед іншим. Шляхом укладення цього Договору замовник в повному обсязі приймає умови та порядок розміщення оголошень та усі інші умови договору. Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Додати оголошення» на будь-якій сторінці сайту.


  1. Визначення термінів

  1.1. Публічна оферта (далі - «Оферта») - публічна пропозиція Виконавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Виконавцем договір про надання послуг (далі - «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті.

  1.2. Послуга – об'єкт угоди сторін, який був обраний замовником на сайті оголошень.

  1.3. Сайт оголошень – сайт Виконавця за адресою www.zhovta.ua створений для укладення договорів про надання послуг за допомогою мережі Інтернет.

  1.4. Замовник – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, отримує інформацію від Виконавця, розміщує оголошення, що не пов'язані зі здійсненням підприємницької діяльності, або юридична особа чи фізична особа-підприємець.

  1.5. Виконавець – ФОП «Чубенко В.В.» (код 2362004231), юридична особа, яка створена і діє відповідно до чинного законодавства України, місцезнаходження якої: 36039, м. Полтава, вул. Європейська, буд. 65.


  2. Предмет Договору

  2.1. Предметом Оферти є надання Виконавцем послуги доступу до програмної продукції Виконавця у вигляді онлайн-сервісу ЖОВТА, розміщеного в мережі Інтернет за адресою https://zhovta.ua/, що забезпечує створення Облікового запису та власної Сторінки замовника, розміщення та обробку товарів/послуг в Оголошеннях на такій сторінці, а також надання Додаткових послуг замовникам. 

  2.2. Перелік послуг, що надаються Виконавцем, а також їх ціна, умови, порядок використання вказуються на сайті оголошень. Після реєстрації на сайті оголоешнь замовник отримує можливість користуватися функціональними можливостями сайту оголоешнь, порядок надання яких регулюється цією Офертою.

  2.3. Виконавець має право в будь-який момент відмовити будь-якому замовнику в наданні доступу до програмної продукції Виконавця у вигляді онлайн-сервісу ЖОВТА, розміщеного в мережі Інтернет за адресою https://zhovta.ua та/або Додаткових послуг в разі порушення ним умов цього Договору.

  2.4. Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняттям замовником умов Договору вважається дата заповнення форми реєстрації, розташованої на сайті оголошень.

   

  3. Реєстрація на сайті та розміщення оголошень

  3.1. Замовник отримує право розміщувати оголошення на сайті оголошень після здійснення реєстрації. 

  3.2. Для здійснення реєстрації замовник заповнює форму із зазначенням електронної пошти. На зазначену пошту буде направлено повідомлення із підтвердженням реєстрації. Після переходу за посиланням-підтвердженням у електронному листі, замовник отримує змогу користуватися створеним ним Обліковим записом (Особистим кабінетом). 

  3.3. Під час реєстрації та/або розміщення оголошень, замовник зобов’язаний надавати правдиву, точну та повну інформацію з питань, які пропонуються у формі для здійснення реєстрації чи в інших розділах сайту оголошень та підтримувати таку надану інформацію в актуальному стані. У разі виявлення Виконавцем та/або іншими засобами, недостовірної інформації, яку розмістив замовник, Виконавець має право скасувати реєстрацію та/або призупинити здійснення замовником реєстрації, та/або припинити можливість використання Облікового запису замовника. 

  3.4. Замовник має право користуватися сайтом оголошень тільки за допомогою особистої електронної пошти та пароля (коду, що надходить замовникові в електронному листі). Замовник має право зареєструвати тільки один Обліковий запис на конкретну електронну пошту. Будь-які дії, вчинені на сайті оголошень особою після реєстрації, визнаються діями замовника. Замовник несе повну відповідальність за збереження конфіденційності його Облікового запису (в тому числі логіна і пароля) і за всі дії, здійснені за допомогою його Облікового запису. 

  3.5. Реєструючись, замовник погоджується отримувати рекламні та/або інформаційні повідомлення від Виконавця на вказану при реєстрації електронну пошту. 

  3.6. Розміщення оголошень, а також публікація іншої інформації та контенту, в тому числі в оголошеннях на сайті повинна здійснюватися в повній відповідності з вимогами чинного законодавства України, положень цієї Оферти, Правил розміщення оголошень на сайті https://zhovta.ua/helps/pravila-rozmishennja-ogoloshen та є невід'ємною частиною цієї Оферти. Замовник, розміщуючи оголошення на сайті підтверджує, що у відповідності до чинного законодавства України, він має право продавати товар/надавати послуги, що пропонуються в оголошенні, самостійно несе відповідальність за наявність підтверджуючих документів на такий товар/послугу. 

  3.7. Розміщуючи оголошення, замовник гарантує, що володіє всіма правами на використання матеріалів та контенту, що розміщуються ними на сайті оголошень, у т.ч. правами інтелектуальної власності, а запропоновані ним товари/послуги відповідають вимогам якості, опису, наданому в назві/тексті оголошення. 

  3.8. Виконавець не проводить обов'язкову перевірку інформації і контенту в оголошеннях, що розміщуються замовниками на сайті і не несе відповідальності за відповідність такої інформації чинному законодавству України. 


  4. Права та обов’язки Сторін

  5.1. Виконавець зобов'язується докладати всіх зусиль для належного виконання своїх обов'язків за цим Договором, а також не розголошувати третім особам персональні дані та/або конфіденційну інформацію, отримані від замовників, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України. 

  5.2. Виконавець може періодично встановлювати обмеження щодо використання сайту оголошень. Виконавець має право в будь-який момент змінити або припинити роботу сайту оголошень, попередньо повідомивши замовника про припинення або без повідомлення, при цьому звільняючись від відповідальності перед замовником за подібні зміни або припинення. 

  5.3. Замовник має право направляти скарги з питань роботи сайту оголошень через форму зворотнього зв'язку або іншим можливим способом відповідно до положень чинного законодавства України. 

  5.4. Користувач зобов’язується:

  5.4.1. Використовувати сайт оголошень тільки в законних цілях, дотримуватися вимог чинного законодавства України, а також прав та законних інтересів Виконавця. 

  5.4.2. Не вчиняти дій, що впливають на нормальну роботу сайту оголошень, можуть призвести до непропорційно великого навантаження на інфраструктуру сайту оголошень і є його несумлінним використанням. 

   

  7. Відповідальність

  7.1. Виконавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну замовникові або третім особам внаслідок використання сайту оголошень.

  7.2. Виконавець не несе відповідальності щодо змісту і законності, достовірності і повноти інформації, що надається/одержується замовником при використанні сайту оголошень; помилки, неточності, упущення, які були допущені при реєстрації або розміщенні інформації замовником, а також будь-які матеріальні або нематеріальні збитки, що виникли в зв'язку з цим.

  7.3. Виконавець і замовник несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.

  7.4. Виконавець або замовник звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Виконавця і / або замовника після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.

   

  8. Конфіденційність і захист персональних даних.

  8.1. Надаючи свої персональні дані на сайті оголошень при реєстрації або розміщенні оголошень, замовник надає Виконавцеві свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди.

  8.2. Виконавець зобов'язується не розголошувати отриману від замовника інформацію. Не вважається порушенням надання Виконавецм інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі договору з Виконавцем, в тому числі і для виконання зобов'язань перед замовником, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

  8.3. Замовник несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Виконавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про замовника або невідповідністю її дійсності.


  9. Інші умови

  9.1. Цей договір укладено на території України і діє відповідно до чинного законодавства України.

  9.2. Усі спори, що виникають між Виконавцем і замовником, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Виконавець та/або замовник мають право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.

  9.3. Виконавець має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку. Крім того, зміни до Договору також можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін в порядку, передбаченому чинним законодавством України. 


  АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ:

  ФОП «Чубенко В.В.»

  36039, м. Полтава, вул. Європейська, буд. 65

  Код: 2362004231

  АТ КБ «Приватбанк»

  UA373052990000026008011201893

Реєстрація на сайті Дружнього сервісу оголошень Zhovta.ua

Вхід на сайт дружнього сервісу оголошень Zhovta.ua

Не можеш згадати пароль? Не біда!

Відновлення пароля

Щоб отримати пароль по електронній пошті, введіть E-mail, під яким зареєстровані на сайті